Projecten

Om een impressie te krijgen van het type opdrachten dat ik uitvoer, vindt u hieronder een aantal beschrijvingen:

 

Goldschmeding Foundation voor Mens, Werk en Economie

 

Momenteel werk ik met collega-wetenschappers Joost Hengstmengel (filosoof), Paul van Geest en Harry Commandeur,(econoom) aan een boekenreeks over de bronnen achter de bedrijfsfilosofie van Randstad oprichter Frits Goldschmeding. In het vijfluik dat uitgegeven wordt door Boom filosofie zijn we op zoek naar een mensgerichte vorm van ondernemen en de vraag hoe tot een maatschappij en economie te komen op basis van liefde. Goldschmeding liet zich onder meer inspireren door ideeën van rechtsfilosoof Herman Dooyeweerd, de colleges die hij indertijd volgde bij VU econoom Prof. Van der Kooy, die op hun beurt belangrijke wortels voor hun denken vonden in het christelijke geloof.

 

In het eerste boek dat in 2016 verscheen, beschrijven we de bronnen achter drie principes die Goldschmeding formuleerde als basis voor zijn managementfilosofie. Het verbindende liefdesbegrip agapè in deze filosofie verstaat hij als het dienen van de ander, waarin tevens een dienen aan jezelf besloten ligt.

 

 

 

 

 

Het tweede boek, dat in het najaar van 2017 verscheen, gaat in op ‘tijd’, een factor die Goldschmeding als essentieel achtte in relatie tot zijn bedrijfsfilosofie maar deze hierin niet expliciet benoemde. Het boek laat een bredere oriëntatie op de factor tijd in ondernemingen zien, waarbij de subjectieve tijd als alternatief voor de objectieve kloktijd wordt verkend. Momenteel werken we aan een derde boek over de onvolmaaktheid van de mens, geïnspireerd op het derde principe van Goldschmedings filosofie, namelijk het streven naar perfectie.

 

Scan veilig gedrag

Op 11 april 2017 is de Scan Veilig Gedrag gelanceerd, die ik in samenwerking met het programma Zelfregulering Gezond en Veilig Werken van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heb ontwikkeld. De Scan Veilig Gedrag is een zelf-assessment tool voor bedrijven om hun veiligheidsgedrag en zelfredzaamheid te bevorderen. De inhoudelijke achtergrond is het verklaringsmodel beschreven in mijn eerdere onderzoeksrapport "van compliance naar participatie." In dit model wordt veiligheidsgedrag gedefinieerd als het opvolgen van regels en procedures (compliance) en het vrijwillig en (pro)actief bijdragen aan een veilige werkomgeving (participatie). Compliance is belangrijk om een basisniveau van veiligheid te kunnen waarborgen. Participatie helpt de veiligheid in de organisatie vervolgens naar een hoger plan. Beide vormen van gedrag zijn nodig. De scan meet compliance en participatie én brengt in kaart wat collega’s, leidinggevenden en het hoger management (kunnen) doen om compliance en participatie al dan niet te bevorderen. De digitale scan is wetenschappelijk onderbouwd, betrouwbaar en getoetst op bruikbaarheid in de praktijk. Zowel medewerkers als leidinggevenden vullen de scan in, waardoor een genuanceerd beeld ontstaat van het veiligheidsgedrag in een organisatie.

Meer weten? Klik hier voor een fragment uit het webinar van het ministerie waarin ik samen met plv. directeur Gezond en Veilig Werken Rob Triemstra het doel en inhoud van de scan toelicht. Of download het interview dat ik hield voor het tijdschrift Arbo over de scan.

 

De scan inzetten voor uw organisatie? De scan is gratis en vrij toegankelijk voor bedrijven! Klik hier voor de website van het ministerie met praktische informatie en een handreiking bij de scan. Om de scan te starten klik hier.

 

Verandertraject Nikhef

Logo nikhefIn het Nationaal instituut voor subatomaire fysica (Nikhef) werken wetenschappers en technici samen aan wetenschappelijk onderzoek naar de interacties en structuur van elementaire deeltjes en hun onderlinge krachten. Deze kleinste bouwstenen van de materie worden bijvoorbeeld bestudeerd in botsingsprocessen bij de deeltjesversnellers van CERN. Afgelopen jaar ben ik begonnen met de ontwikkeling en begeleiding van een verandertraject gericht op het bevorderen van de samenwerking tussen ontwerpers en technici binnen een van de afdelingen van het Nikhef. Voor de procesbegeleiding van retraites die onderdeel zijn van het traject, werk ik samen met Zvonimir Čekalović Ballón.

 

Onderzoek veilig gedrag – Ministerie Sociale Zaken & Werkgelegenheid

De directie Gezond & Veilig Werken van het Ministerie van Sociale Zaken legt zich toe op het terugdringen van het aantal arbeidsongevallen in Nederland. Gezien de stagnatie in de dalende trend van ongevallen wilde de directie meer inzicht verkrijgen in de sociale- en organisatiepsychologische oorzaken van onveilig gedrag. Work with Joy voerde in samenwerking met Eric Molleman van het HRM Expertise Centrum van de Rijksuniversiteit Groningen een literatuuronderzoek en verkennende veldstudie in de praktijk uit om meer zicht te krijgen op deze factoren. Dit onderzoek heeft geresulteerd in twee rapportages en een slotpresentatie aan de directie G&VW. Klik hier voor een uitgebreide samenvatting van het onderzoek en/of download hier de rapportages van het literatuuronderzoek en de verkennende veldstudie.


Dhr. Joy Oh, afdelingshoofd Gezond & Veilig Werken SZW over de samenwerking: 

“Ik weet dat de opdrachten die ik gun zelden standaard zijn in de zin dat je met een standaardoplossing kunt komen. Mensen voelen zich altijd uitgedaagd door mijn soort opdrachten en wat ik bijzonder vind is dat je dan iemand treft die bereid is om uit haar comfortzone te stappen en door out of the box  denken met een verrassend nieuw concept voor de dag komt.”

 

Diversiteitscan - Gemeente Den Haag

Logo gemeente den HaagGemeente Den Haag is een organisatie die ernaar streeft zo divers te zijn als de gemeente aan wie zij haar diensten aanbiedt. De HR praktijken die onderdeel vormen van het diversiteitsbeleid van de gemeente, streven een evenredige participatie van o.a. vrouwen en mensen met diverse culturele achtergronden na, in alle geledingen van de organisatie. Gemeente Den Haag liet afgelopen jaar een HR-diversiteitscan uitvoeren om haar beleid en de effecten ervan door te lichten. Cristel van de Ven van Factor Vijf en ik voerden deze adviesopdracht gezamenlijk uit. We hebben beleidstukken geanalyseerd, focus interviews  gehouden met leidinggevenden en medewerkers, op basis waarvan aandachtsgebieden en aanbevelingen voor de gemeente zijn geformuleerd.

 

Evaluatieonderzoek interorganisationele samenwerking -  Rijksprojectacademie

Rijksproject academieDe Rijksprojectacademie (RPA) draagt bij aan kennisontwikkeling rondom  publiek projectmanagement van infrastructurele projecten. Hun doel  is om bij te dragen aan een beter en efficiënter management van dergelijke complexe projecten en aan de professionalisering van  overheidsprojectmanagement. In het najaar van 2013 vond een evaluatieonderzoek plaats, uitgevoerd door alumni van  het kernprogramma van de RPA, waarin de samenwerking tussen Rijkwaterstaat en Dienst Landelijk Gebied in een aantal projecten werd geëvalueerd. Vanuit mijn inhoudelijke expertise over het managen van diversiteit over organisatiegrenzen heen, heb ik dit onderzoek begeleid. Kernbevinding was dat de complementariteit van beide partijen op een aantal aspecten beter benut kan worden. De resultaten van het onderzoek zijn gepresenteerd tijdens een Café-college op 16 januari 2014 in Mammoni te Utrecht.

 

Onderzoek leidinggeven aan diverse teams  - Politietop Divers

Logo politietop diversIn opdracht van Politietop Divers en in samenwerking met Janka Stoker en Floor Rink van het HRM Expertisecentrum voerde ik een onderzoek uit naar leiding geven aan diverse teams. In totaal deden 30 teams in de politietop van diverse regiokorpsen mee aan het vragenlijstonderzoek. Op basis hiervan deden collega's van de Politieacademie / Kessels & Smit aanvullende verdiepende interviews bij een selectie van succesvolle leidinggevenden.

 

Kernconclusies zijn dat teams die worden aangestuurd door mannen en vrouwen even effectief functioneren, deadlines halen en goede kwaliteit leveren. Teams met een vrouwelijke leidinggevende scoren op een aantal punten echter beter. Ze hebben meer toegang tot relevante expertise van buiten het team en ervaren minder competitie en meer verbondenheid met collega’s. Verder hebben teamleden met een vrouwelijke leidinggevende minder sterk de neiging om een baan buiten de politie te zoeken. Voor een uitgebreide samenvatting van het onderzoek ga naar de website van politietop divers of download de rapportage. Zie ook het artikel in de Volkskrant over het onderzoek.

 

Lezingen en workshops

Ik geef regelmatig gastcolleges, lezingen en workshops voor organisaties en kennis- en opleidingsinstituten. Klanten voor wie ik dit in het verleden heb verzorgd: Antwerp School of Management, De Baak, Binoq Antana,ERGO netwerk, Gemeente Nijmegen, Haagse Hogeschool, Kennis in het Groot, Kessels & Smit,Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Nyenrode Business University, Onderwijsadviesbureau Dekkers, Rijksprojectacademie, Sioo, Universiteit Utrecht, Universiteit Leiden, Universiteit van Tilburg, Vluchtelingenwerk Nederland.

 

,

 

Joyce lezingen

Op 31 januari hield Joyce voor 100 projectmanagers in de bouw een prikkelpresentatie tijdens het KING teamevent en reflecteerde op de aanwezige teamdynamiek, samen met  o.a. Cees Brandsen (directeur Rijkswaterstaat) en Anton Cozijnsen (hoogleraar veranderkunde VU Amsterdam).